top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky - kurzy pro veřejnost

 

1. Úvodní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi klientem a poskytovatelem – jazykovou školou Ruské Jazykové Centrum. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem vzniká na základě písemné nebo elektronické přihlášky. Sjednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

2. Předmět plnění
Předmětem plnění je výuka výuka ruského jazyka v počtu výukových jednotek, které jsou uvedeny u každého kurzu. Jednou výukovou jednotkou se rozumí jedna vyučovací hodina o délce 45 minut. Standardní délkou výuky je jedna lekce, což je 90 minut (2 x 45 minut). Výuka v kurzech probíhá ve skupinách s minimálním počtem studentů 2 a maximálním počtem studentů 7. Předmětem plnění není dodávka učebnic pro výuku.

Výuka se nekoná o státních svátcích. O případných změnách v harmonogramu studenti budou včas informováni.

Poskytovatel se zavazuje ke splnění všech jím uveřejněných podmínek výuky. Tím se rozumí všechny podmínky výuky uvedené na webových stránkách www.rustina-brno.cz nebo vyhlášené poskytovatelem skrze reklamní prostředky.

 

3. Termín a způsob předání výuky
Poskytovatel je povinen zajistit objednanou výuku v ujednaném termínu, v prostorách k výuce způsobilým. Objednanou výukou se rozumí poskytovatelem otevřený a klientem objednaný kurz v celém jeho rozsahu.
Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je poskytovatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Klient bude na tuto skutečnost předem upozorněn. Pokud se kurz zruší v důsledku, že tento požadavek není splněn, je kurzovné vráceno v plné výši všem přihlášeným klientům, kteří si již místo v daném kurzu rezervovali.

 

4. Kurzovné a platba
Částka splatná za provedení výukového kurzu poskytovatelem se nazývá kurzovné. Započetím kurzu (vyplněním a odesláním přihlášky, jejím zaplacením a účastí na 1.lekci) klient souhlasí s podmínkami kurzu, včetně kurzovného a storno podmínek.

Plná platba za kurz musí být vyřízena jeden týden před datem zahájení kurzu. Kurzovné je možné po obdržení údajů k platbě uhradit převodem příslušné finanční částky na bankovní účet č. 4030201055/5500, popř. vkladem hotovosti na stejný účet (Raiffeisenbank). Informace k platbě včetně variabilního symbolu obdrží student na svůj e-mail po zpracování přihlášky. Dnem úhrady se rozumí den, kdy je daná částka připsána na účet pořadatele, nikoli den, kdy student zadal příkaz k úhradě. Pro zahájení individuální výuky je student povinen předplatit min. 4 výukových setkání v rozsahu a za cenu domluvenou a potvrzenou pořadatelem. Postup pro uhrazení kurzovného zůstává stejný jako u skupinových kurzů.

 

5. Nepřítomnost v kurzu
V případě, že student nemůže být z jakéhokoli důvodu přítomen na kurzu, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného.

 

6. Storno podmínky
Pokud klient po řádném přihlášení se do kurzu (vyplnění on-line přihlášky a zaplacení kurzovného) písemně zruší svoji přihlášku před začátkem kurzu, je povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 30% z účtovaného kurzovného. Tuto pokutu je poskytovatel oprávněn odečíst od již zaplaceného kurzovného.

Pokud klient po řádném přihlášení se do kurzu (vyplnění on-line přihlášky a zaplacení kurzovného) písemně zruší svoji přihlášku po zahájení kurzu do 5 pracovních dnů, je povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50% z účtovaného kurzovného. Po uplynutí 5 pracovních dnů od data zahájení příslušného kurzu není možno uplatnit nárok na vrácení kurzovného, ani jeho části. Klient může místo sebe zapsat do příslušného kurzu náhradníka. Klient může získat kurzovné nazpět v nezměněné výši tehdy, pokud za sebe dodá do příslušného kurzu náhradníka, a tento náhradník uhradí kurz ve stejné výši, jakou zaplatil klient.

V případě, že kurz bude zrušen poskytovatelem z důvodu nízkého počtu účastníků kurzu, má klient nárok na vrácení celé částky zaplaceného kurzovného.

Omluvy z individuální výuky musí být nahlášeny alespoň 24 hodiny před termínem výuky, jinak student nemá nárok na vrácení peněz.

 

7. Změna kurzu
Pořadatel umožní studentovi přestoupení z kurzu do takového kurzu, který svou úrovní lépe odpovídá úrovni znalostí studenta v případě, že tento přestup bude možný z kapacitních důvodů.

bottom of page